บทความ

Syria's_refugees

รูปภาพ
มีหลายฝ่ายตั้งคำถามวว่า  ผู้อพยพชาวซีเรียไม่เดินทางลี้ภัยในประเทศอ่านเอปร์เซียที่มีฐานะร่ำรวย และอยู่ในทำเลที่ใกล้ญีเรียมากกว่าด้วย อมิรา ฟาธีลลา บีบีซีมอนิเตอรริงที่ติดตามการรายงานข่าวของสื่อในภุมิภาคดังกล่าวอธิบายว่า ช่วงหลายปีที่ปผ่านา คนซีเรียที่หนีภัยสงครามนบ้านเกิดได้ข้ามเข้าไปยังเลบานอน จอร์แดน และตุรกีแล้วเป็นจำนวนมาก แต่การอพยพเข้าไปยังประเทศอาหรับชาติอื่น โดยเฉพาะชาติในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเป็นเรื่องที่ค่อยข้างซับซ้อน
          ตามกฎหมาย ขาวซีเรียวามารถยื่นขอวีซ่าทำงานหรือวีซ่านักท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปยังประเทศภุมิภาคอ่าวเปอร์เซียได้ แต่วิธีนี้มีค่ามช้จ่ายสูง และชาวซีเรียยังรู้ดี่า หลายชาติในอ่านเปอร์เซียไม่ต้อรับพวกเขา ดังนั้นในทางปฏิบัติแล้วจึงเป็นเรื่องยากที่จะได้วีซ่ามาแบบง่ายๆ ในกรณีที่ประสบความสำเร็จั้น ส่วนใหญ่เป็นคนซีเรียที่อาศัยในประเทศอ่าวเปอร์เซียนอยุ่แล้ว และได้ขอขยายเวาการพินักออกไห หรือเป็นกลุ่มที่มครอบครัวอยุ่ที่นั้น ส่วนใหญ่เป็นคนซีเรีที่อาศัยในประเทศอ่าวเปอร์เซียอยู่แล้วและได้ขอขยายเวบลาการพำนักออกไป หรือเป็นกฃุ่มที่มีครอบครัวอยุ่ที่นั้น อุปสรรคอีกอย…

Politics and Economics Europe

รูปภาพ
เศรษฐกิจยุโรปกับปัญหาที่รุมเร้ารอบด้าน
             นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 เศรษฐกิจยุโรปก็ประสบปัญหารุมเร้าต่อเนื่อง ทั้งจากปัญหาหนี้ภาครัฐของกลุ่มประเทศ PIIGS(โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อิตาลี กรีช และสเปน) และปัญหารการเมืองที่มีารกฐสานมาจากความไม่พอใจของประชาชนที่สังสมมานานจากเสณาฐฏิจตกต่ำต่อเนื่องหลายปี ประกอบกับความไม่แน่นอนจากการเจรจา บรีซิทต์ รวมถึงปัญหาภาคธสคารมีหนี้เสียในระดับสูง เป็นอุปสรรคต่อการปล่อยก็และกดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมือง อัตราการว่างงานที่พุ่งสูงเกิน 20% ในหลายประเทศ ประกอบกับมาตการรัดเข็มขัดของภาครัฐ ที่นำไปสู่การลด
สวัสดิการสังคม เช่น การยืดอายุเกษียณและการลดเงินอุดหนุนให้ผุ้เกษียณอายุ รวมไปถึงการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน ซึ่งมุ่งลดสิทธิของลูกจ้างเพื่อให้การตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ก่อให้เกิดกาะแสต่อต้านพรรคการเมืองกระแสหลักทีประชาชนเห้นว่าเป้นต้นเหตุของปัญหา และหันไปให้การสนับสนุนพรรคการเมืองเกิดใหม่ ซึ่งมีนธยบายต่อต้านการัดเข็มขัด
            นอกจากคะแนนความนิยมของพรรคซึ่งมีนโยบายต่อต้านการรัดเข็มขัดทีเ่พ่ิมขึ้นแล้ว คว…

World Economic Forum

รูปภาพ
ยุโรปในการประชุม World Economic Forum ที่ดาวอส
             เมื่อ 23-26 ที่ผ่านมา มีผู้นำทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกและบุคคคสำคัญระดับโลกกว่าหลายพันคน มารวมตัวกันเพื่อถกเถียงและหารือ เกี่ยวกับเทรนด์ปัจจุบันและการเดินหน้าอนาคตเศรษฐกิจโลก ปีนี้ มีผุ้นำยุโรปและผุ้นำโลกมาร่วมงานหลายท่าน วซึ่งพวกเขาได้แสดงท่าที่เกี่ยวกับอนาคตเศรษฐกิจการเมืองและสังคมโลกและยุโรปไว้อย่างน่าสนใจ มีประเด็นอะไรที่พวกเขาห่วงกังวล เราหยิบยกวิสัยทัศน์ของผุ้นำที่สำคัญดังนี้
            ในแนวคิดของผุ้นำยุโรป "การเปิดกว้าง การต้าเสรี และการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างกัน เป็นกุญแจสำหรับอนาคตยุโรป" นายกรัฐมนตรีเยอรมัน นาง แองเจลล่า เมอเคิล  ต่อต้าน โปรเทคชั่นนิสต์ เธอย้ำจุดยือของเยอรมนีในการร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมต่างๆ ที่รุมเร้าผ่านการสร้างความร่วมมือที่เธอเรียกว่า spirit of global cooperation โดยเน้นระบบการต้าที่เปิดกว้าง เธอต้านระบบการต้าแบบปิดกั้น โปรเทคชันนิสต์ และบอกว่าเราไม่ตองการ "กำแพง" ที่ปิดกันอีกต่อไป เราต้องเรียนรู้จากอดีต และต้องร่วมกั…

love love EU

รูปภาพ
สังคมของยุโรปเป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่างๆ มาก เป็นสังคมเมืองมากกว่าชนบท มีัลักษณะเป็นครอบครัวเดียว มีความผูกพันกับเครื่อญาติไม่มากนัก ไม่แน่แฟ้นเหมือนสังคมไทย มีระเบียบวินัยเคร่งครัด รักประชธิปไตย รักความเป็นอิสระ รักเสรีถาพ ขยันขันแข็.ในการทำงานเน้นการช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด มีความเป็นตัวของตัวเอง
           ในทางวัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรมของขาวคริสต์ แบบประชาธิปไตย เพราะปรชากรส่วยนใหญ่ นับถือศาสนาคริสต์ รักเอระเสรี รัการปกครองระบอประชาธิปไตย...
            วันนักบุญวาเลนไทน์ หรือที่เรียกกันว่า วันวาเลนไทน์ ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวาเลนไทน์มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศทางตะวันตก แม้จะยังเป็นวันทำงานในทุกประทศเหล่านั้นก็ตาม
            "วันนักบุญวาเลนไทน์" แต่เดิมเป็นเพียงวันฉลบองนักบุญในศาสนาคริสต์ยุแรกที่ชื่อ วาเลนตินัส( แต่นักบุญชื่อนี้มีหลายองค์) ความหมายโรแมนติกโดยนัยสมัยใหม่นั้นกวีเพ่ิมเติมในอีกหลายศตวรรษต่อมาทั้งสิ้น วันวาเลินไทนถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเหลาซิอุสที่ 1 ใน ค.ศ. 496 ก่…

..The End of Globalization

รูปภาพ
ความเป็น "ฝ่ายขวา" เช่นที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใชขวาในแบบเดิมของยุคสงครมเย็นแต่อย่างใด เพราะความเปลี่ยนแปลงของบริบทางการเมือง ซึ่งหากสำรวจอย่างสงเขปแล้ว จะเห็ฯได้ว่าประชานิยมปีกขวานี้มองค์ประกอบที่เป็นดังแก่นแกนความคิด 6 ชุดทีสำคัญ ได้แก่ การต่อต้านสากลนิยม, การต่อต้านโลกาภิวัตน์, การต่อต้านผุ้อพยพ, การต่อต้านอิสลาม, การต่อต้านอิสลาม, การต่อต้านพหุนิยม, และกาต่อต้านผุ้มีอนาจและอิทธิพลในสังคมการเมือง...

1. ลัทธิชาตินิยมและการต่อต้านสากลนิยม เป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึงมีความเด่นชัดอย่างมากของลัทธิประชานิยมปีกขวา ซึ่งในบริบทโลกปัจจุบันที่เป็นโลกาภิวัตน์นั้น น่าสนใจนเป็นอย่างยิ่งกับสมมติฐานที่ว่า รัฐประชาชาติ จะอยู่ในภาวะ
อ่อนแดลง หรือโดยนัยก็คื อลลัทธิชาตินิยมจะกลายป็นเพียงการะแากรเมืองเก่าที่จะถูกบดบังด้วยบลัทธิสากลนิยม ในสภาพที่โลกาภิวัตน์ยิ่งขับเคลื่อนมากเท่าใด รัฐประชาชาติและลัทธิชาตินิยมก็จะยิงอ่อนแอลงเท่านั้นและ เปิดโอกาสให้ลัทธิสากลนิยมเข้มแข็งมากขั้นด้วย และขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งบรรทัดฐานของ "ลัทธิเสรีนิยมใหม่" ที่ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน ปัญหาสิ่งแวดล้อ…

right-wing populism

รูปภาพ
ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ประชานิยมได้ขยายตัวอย่งกว้างขวางในยุโรป ในปัจจุบัน พรรคการเมืองแนวประชานิยมเข้าไปอยู่ในรัฐสภาของประเทศต่างๆ ในยุโรป รวมทั้งรัฐสภาของสหภาพยุโรปเองด้วย โดยมีหาประเทศที่พรรคการเมืองปนวประชานิยมครองเสียงข้างมากในรัฐสภา ใได้แก่ กรีก ฮังการี โปแลนด์ สดลวาเกี่ย และสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะในฮังการี พรรคแกนนำรัฐบาล และพรรคคแกนนำฝ่ายค้าน ต้างเป็นพรรคแนวประชานิยม ในประเทศอื่นๆ เช่น ฟินแลนด์ ลิทัวเนยและนอร์เวย์ พรรคการเมืองปนวประชนิยมร่วมกัจดตั้งรัฐบาลผสม           ในการทำความเข้าใจประชานิยมระลอกล่าสุด เราพึงย้อนพินิจกำเนินของมัีนในการเปลี่่ยนแผ่านเชิงโครงสร้างของระเบียบเซณษฐฏิจการเมืองของยุดรปและโลกในข่วงปลายทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา นั่นคื อการเปลี่ยนผ่านจากระเบียบแบบรัฐสวัสดิการและลัทธิเศณษบกิจกาเรมืองแบบเคนส์ มาสู่ระเบียบเศรษฐกิจการเมืองแบบเสรีนิยมใหม่ ซึ่งผลักดันการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การโอนกิจการสาธารณะเป็นเอกชนการลดกฎเกณฑ์ต่างฟ ที่กำกับทุนนิยม และการขยายตัวของทุนการเงิน           เราจะเก็นได้จากความเป็นตริงในยุโรปว่า พรรคการเมืองแบบประชานิยมไม่ค่อยได้รับค…

far right populism

รูปภาพ
27 ก.ค 2554 ชาตินิยมขวาผยองยุโรปเตรียมล้างบาง
              "กลุ่มขวาจัดในยุโรป" กลายเป็นประเด็นครึกโครมไปทั่วโลกภายหลังเหตุการณ์สังหารโหดในนอร์เวย์
              กลุ่มขวาจัดในยุโรป กลายเป็นประเด็นครึกโครมภายหลัง แอนเดอร์ส เบห์ริก เบรวิก หนุม่นอร์เวย์ มื่อสังหาร  76 ศพ ให้การต่อศาบกรุงออสโล เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา ว่าแม้การกระทำของตนจะโหมเหี้ยม แต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพ่อปลดแอกยุโรปจากอิทธิพลและอำนาจของศาสนาอิสลาม อีกทั้งบันทึกออนไลน์มากว่า 1,5000 หน้าของแบวิก ยังสะท้อนใหเห็นอย่งเด่นชัดว่า หนุ่มนอร์เวย์วัย 32 ปี รายนี้ฝักใฝ่กลุ่มขวาจัดหัวรุนแรง ลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงมกมีความเชื่อว่าคนผิวขาวนั้นเหนือกว่าชาติพันธุ์ุอืนๆ อีกทั้งพวกนี้ยังรังเกียจชาวต่างชาติและแรงงานอพยพ โดยมักวิพากวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่เกื้อหนุนชาวต่างชาิทีเข้ามาอาศัยในประเทศ โดยมองว่าแรงงานอพยพยนั้นเข้ามแย่งชิงพืนที่ในประเทศของตน
            ความจริงแล้วกลุ่มขวาจัดมีประวต้ิการเคลื่อนหวอยู่ในประเทศยุดรปมาเป็นเวลานานแล้ว ดยเฉาพะในแถบยุโรปเหนือ ทางด้านผุ้เชี่ยวชาญมองว่านับวัน…