บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2018

Prostitute

รูปภาพ
การค้ามนุษย์กว่า 80% เป็นการค้าเพื่อบริการทางเพศ "การคาผู้คนเป็นการกระทำผิดอันน่าตกใจต่อศักดิ์ศรีมนุาย์และเป็นการล่วงละเมิดขนานหนักต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทาส การค้าประเวณี การขายสตรีและเด็ก และสภาพที่ทำงานที่ไร้ศักดิ์ศรี โดยถือว่าผู้คนเป็นเครื่องมือเพื่อได้กำไรมากกว่าเป็นบุคคลที่มีอสิระและรับผิดชอบ เป็น ฝไสิ่งชั่วร้ย" ซึ่ง "เป็นยาพิษต่อสังคมมนุษย์ ทำให้ผู้ที่ยังกระทำอยู่เลวทรามลงไป และเป็น "การไม่ให้เกี่ยรติต่อองค์พระผู้สร้าง"
           "สภาพการณ์เหล่านี้เป็นการดูหมิ่นต่อคุณค่าพื้นฐานทังหลาย ซึ่งทุกวัฒนธรมและ(ุ้คนทั้
หลายยกย่อง คุณค่าที่เป็นรากฐานของธรมชาติมนุษย์..ใครจะปฎิเสธได้ว่าบรรดาเหยื่อของอาชญากรมนี้นั้น ย่อยๆ แล้วเป็นผู้ยากจนที่สุดและสมาชิกที่ปกป้องตนเองได้น้อยที่สุดในครอบครัวมนุษยชาติ เป็นพี่น้องที่ "ต่ำต้อย" ที่่สุดของเรา
           แนวโน้มอันน่าเป็นห่วงในกรถือว่าการต้าประเวณีเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมน้้น มิใช่เพียงมีส่วนช่วยการค้ามนุษย์เท่านั้น แต่ในตัวมันเองก็แสดงถงความโน้มเอียวเพื่อขึ้นที่จะแยกอิสภาพออกไปจกฎหมายศีลธรร…

Effect from human trafficking

รูปภาพ
การค้ามนุษย์ ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อ เศาฐกิจ สังคม และการเมือง
           การต้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคญในะดับสกกล เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และวิถีชัวิตของผุ้คนและสังคมนหลายระดับ เกิดขึ้นและมีความเกี่ยวพันกับหลายประเทศทั่วทึกภูมิภาคของโลก มีผุ้นคนับแสนนับล้านคนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ต้องถุกแสวงหาประโยชน์และถูกละะเมิดสิทะฺมนุษยชนมากมาย สูญเสียและได้รับความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ โอกาสและอนาคต ความปลอดภัยและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเกิดความสูญเสียหายต่อบุคคลรอบข้าง ชุมชน และสังคม ซึ่งอาจไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เป็นตัวเงิน โดยการค้ามนุษย์นั้นโดยมากปรากฎให้เหิ็นในรูปแบบที่ผ่านนายหน้าหรือเอเย่นต์ และผ่านการบริการทางอินเตอร์เน็ต เืพ่อการต้าประเวณีและเพื่อการต้าแรงงาน
          ปัจจุบันพัฒนาการต้าเสราฐกิจ สังคม และเทคโนโยี เกื้อหนุ่นให้เกิดการอพยพย้ายถ่ินเืพ่อแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดดยประเทศไทย เป็นทั้งต้นทาง ทางผ่าน และปลยทางปัจจัยนี้ส่งผลให้สถานกรณ์การต้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียมีความซับซ้อน มีประชชนของแทบทุกประเทศล้วนตกเป้นเหยื…

Billions Human Trafficking

รูปภาพ
ขบวนการต้ามนุษย์ยุโรป มีมูลค่านับพันล้านอดลารื ขณะที่ตำรวจยังไม่ได้ติดตามกวาดล้างจับกุมขบวนการเหล่านี้อย่างจริงจัง ในท่านกลงวิกฤตผู้ลี้ภัยที่หลังไหลเข้ามาในยุโรป และในขณะที่ทั่วโลกำลังับามองว่ารัฐบาลชาติสมาชิกสหภาพยุดปจะัดการปัญหานี้อย่างไร อีกแง่มุมหนึ่งที่ยังไม่เป็นที่พูดถึงมากนั้ก ก็คือขบวนการค้ามนุษย์ ธุรกิจลักลอบขนคนข้ามทีปจากแอฟริการและตะวันออกกลางไปยังยุโรป ซึ่งเป็ฯการฉวยโอกาสทำกำไรบนความทุกขยากของผุ้ลี้ภัย และเป็นสวสำคัญที่ทำให้ผุ้ลี้ภัยจำนวนมากต้องเสียชีวิตกลางทะเลจากการขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน
          ขบวนการต้ามนุษย์ที่ค่อยจ้างเป็นที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันดี ก้คือการต้า
มุษย์ในแถบเดิเตอร์เรเนียน มีฮับใหม่อยู่ในตูนิเซีย ส่งผุ่ลี้ภัยข้ามแดนมายังยุโรปโดยขึ้นที่อิตาลีหรือกรีซ ส่วนในหรีซเอง ัฐบาลก็ยอมรับว่ามีขบวนการค้ามนุษย์ในลักษระนี้อยุ่ถึง กว่า 200 ขบวนการ โดยกรีซเป็นแหล่งของแก๊งคามนุษย์เหล่านี้เนื่องจากตามกฎในปัจจุบัน ปรเทศที่ผู้ลี้ภัยขึ้นฝั่งได้ จะต้องรับผุ้ลี้ภัยไว้ กรีซซึ่งเป็นปะเศหน้าด่านรับผุ้ลี้ภัยจงรับบทหนัก เช่นเดียวกับอิตาลี
         แต่นอกจากเส้นทางทะเล …

human trafficking 2

รูปภาพ
การค้ามนุษย์ หมายถึง
          -  แถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรปในเดื่อนพฤศจิกายน พ.ศ.2539 เกี่ยวกับการต้าผู้หญิง เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศได้ให้คำนิยามการต้าเืพ่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ว่า "การต้ามนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศครอบคลุมไปถึงหญิงซึ่งถูกข่มขู่และ/หรือถูกกระทำทารุณกรรมจากการค้ามนุษย์ ความยินยิมในเร่ิมแรกอาจไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากบางคนเข้ามาอยู่ในวงจรการต้ามนุษย์โดยที่ทราบว่าจะทำงานเป็นโสเภณี แต่ต่อมาถูกลิดรอนสิธิมนุษยชนชั้นพื้นฐานและอยู่ในสภาพเยี่ยงทาส"
           - องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่น ได้กำหนดนิยามของตนขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาว่าการต้ามนุษย์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ "ผู้ย้ายถ่ินได้รับการจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย (ถูกจัดหา ถูกลักพา ขาย เป็นต้น) และ/หรือถุกเคลื่อนย้าย ไม่ว่าจะภายนประเทศหรือขามพรแดนระหว่างประเทศ (และ) ในระหว่างส่วนใดของกระบวนการนี้ ตัวลาง (นักค้ามนุษย์) ได้รับผลประโยชน์ทางเศณาฐกิจหรือผลประโยชน์อื่น โดยการใช้อุบายหลอกลวง การบีบบังคับ และ/หรือการแสวงหาประโยชน์อื่นโดยการใช้อุบายหลอ…

human trafficking

รูปภาพ
การค้ามนุษย์หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การรับไวซึ่งบุคคลด้ววิธีการขู่เข็ย หรือด้วยการใช้กำลังหรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกวงด้วยการใช้อำนาจโนมิชอบหรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการต้ามนุษย์ดดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน  หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอม หรือมีการให้หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผุ้มีอำนาจ ควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงหา ประโยชน์จาการค้าประวเฯีของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการการเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัสอวัยวะออกจากร่างกาย
          รายงานการต้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรายงานประจำปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรับฯ มีห้าที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย จัดทำเพื่อเสอนต่สภาสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การต้ามนุษย์ประเทศต่างๆ ทั่วดลก รายวานฯ จะครอบคลุมประเทศต่างๆ ซึ่งถูกตัดสินว่าเป็นปร…

Money Laundering

รูปภาพ
..การฟอกเงินมีผุ้ให้ความหมายไว้มากมาย อาจสรุปได้ว่า การฟอกเงิน หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
เงินท่ได้มาโดยการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือได้มาโดยไม่สุจริตให้เสมือนหนึ่งว่า่เป็นเงินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า กาฟอกเิงนเป็นขบวนการซึ่งบุคคลปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมาย และได้มำให้รายได้นั้นกลายเป้นแหล่งรายไ้ที่ชอบด้วยกำฆมาย หรือในความเข้าใจโดยง่ายก็คือ การทำเงิน "สกปรก" ให้เป็นเงิน "สะอาด"
         อนึ่งการฟอกเงินนั้นไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการต้ายาเสพติดเท่านั้น แต่รวมถึงอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ เช่น การต้าโสเภณีหยิงและด็ก การต้าอาวุธสงคราม การคอร์รับชั่น ฯลฯ และรวมทั้งอาชญกากรรมทางเสณาฐกิจด้วย แต่การต้ายาเสพติด การค้าหยิงและเด็ก การค้าอาวุธสงคราม แารคอร์รับชั่น ฯลฯ แะรวมทั้งอาชญากรรมทางเศราฐกิจด้วย แต่การค้ายาเสพติด การค้าหยิงและเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นการค้ามนุษย์ถูกพิจาณาว่าเป็นแหล่งสำคัญที่ทำรายได้อย่างมากให้พวกเหล่าอาชญากร และเป็นแหล่งสำคัญของเงินที่ต้องนำไปฟอกให้เป็นเงินที่ถุกต้องเพื่อนำมาขยายเครื่อข…

ฺBit Coin

รูปภาพ
บิทคอยน์ คืออะไร มีข้อดีอย่างไ และทำไมถึงแตกต่างจากเทคโนโลยีในอดีจนทำให้เกิดพาดหัว
ข่าวมากมาย บิทคอย เป้นเงินดิจตอลที่ถูกออกแบบให้คนส่งถึงกันทั่วโลกทันที และไม่มีส่วนกลางควบคุม ซึ่งแม้แต่ผู้คิดที่ใช้นามแผง ซาโตชิ นาคาโมโต้ ก็ไม่สามารถควบคุมระบบได้ นี่คือสาเหตุว่าทำไม บิทคอยน์เริ่มต้นจากเอกสาร Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Systemซี่งเปิดเผยเมื่อตุลาคม2008 และพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นแรกในช่วงต้นปีถัดมา
            เมื่อไม่ม่ส่วนกลางควบคุม ธุรกรรมต่างๆ จึงอยู่บนสถาบันกรรมแบบ Peer-to-peer (P2P) ซึ่งคล้ายกับการแลกเปลี่ยนไฟล์ Bittorrentที่ไม่มีเซอร์เวอร์กลางหรือรัฐบาลกลางคอยตัดสินว่าใครถุกใครผิด หรือยึดบิทคอยน์จากแฮกเกอร์ไปคืนเจ้าของ ซึ่งก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย ในส่วนของข้อดีเช่น

ไม่มีการปฏิเสะการชำระเงิน กล่าวคือเมื่อได้สินค้าแล้วไปร้องเรียนไม่ยอมจ่ายเงิน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาของผู้ขายสินค้า
            ลดข้อจำกัดด้ารการเงิน และการเข้าถึงเงิน ผู้ที่ถือกุญแจ (Private Key) หรือ Mnemonic phraseสามารถใช้บิทคอยน์ได้ โดยไม่ต้องรอเปิดบัญชี หรืรออนุมัติโอนเงิน เช่นเดียวกันก…