บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2014

habit

วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
- เชื่อเรื่องเวรกรรม ทำให้คนไทยปล่อยตัวปล่อยใจไปตามเวรตามกรรม "แล้วแต่เวรแต่กรรม" โดยปล่อยตัวตาสบาย ไม่มีชีิวิตจิตใจ ไม่มุมานะดิ้นรนต่อสู้ ไม่ทะเยอทะยาน และไม่เข้ามาร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม จึงเป้นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในแง่ที่ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะความรู้ควยามสามารถของคนไทยไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
- ถ่อมตัวและยอมนับชนชั้นในสังคม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคม และมีส่วนทไใ้ผู้มีอำนาจและประชาชนใกล้ชิดกันน้อยลงผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจที่ขาดคุณธรรมอาจ "เหลิงอำนาจ" และเข้าใจตนผิด
- ยึดถืออุปถัมภ์ การพึ่งพาอาศัยกันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่หากมากเกินไปจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
- ไม่ยอมรับคนที่มีอายุเท่ากันหรือต่ำกว่า ซึ่งสืบเนื่องมาจากระบบอุปถัมภ์มีส่วนให้คนไทยยกย่องเฉพาะผู้มีอาวุโสกว่าตนเป็นส่วนมาก แนวคิดที่ยอมรับคนที่มีอายุเท่ากันหรือต่ำกว่ามีแนวโน้มที่จะปรากฎให้เห็นในสังคมหรือในประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบเลือกตั้ง ความ…

to results to reason...to traget

ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ New Industrialized Countries : NIC เป็นประเภทการจำแนกประเทศโดยนักรัฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ เป็นประเทศทีมีสถานะทางเศรษฐกิจยังไม่เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ถือว่มีสถานะดีกว่าประเทศใกล้เคียงในทางเศาษฐศาสตร์มหภาค และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยมีตัวบ่งชี้ที่สำคัญคือ การพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมในระยะแรกเร่ิมและมีการพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ในบางประเทศมีการอพยพของประชากรจากชนบทหรือภาคเกษตรกรรมเข้าสู่เมืองใหญ่
     ลักษณะประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จะมีลักษณะคือประชากรมีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมไปเป็นภาคอุตสา โดยเฉพาะภาคการผลิต เศรษฐกิจตลาดเสรีเพิ่มมากขึ้น มีการค้าเสรีกับชาติอื่นๆ มีองค์กรขนาดใหญ่ของชาติดำเนินงานอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก มีการลงทุนจากต่างประเทศมาก มีความเป็นผู้นำทางการเมืองภายในภูมิภาค ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ส่วนสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
      ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจระบบเปิดมีการค้าติดต่อกันกับต…

composition

รูปภาพ
นักโบราณคดีชาวฮอลันดา ดร. เอช. อาร์. แวน ฮิงเกอิรนได้ขุดค้นพบเครื่องมือหินเทะซึ่งทำขึ้นโดยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณใกล้สถานีบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี ดดยมีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์เหล่านี้อาจเป็นมนุษย์ชวาและมนุษย์ปักกิ่ง ซึ่งอยู่อาศัยเมื่อประมาณห้าแสนปีมาแล้ว อันเป็นหลักฐานในยุคหินเก่า
     ในประเทศไทยพบหลักฐานของมนุษย์ยุคหินกลางในหลายจังหวัดโดยที่อำเภอไทรโค ได้ขุดค้นพบเครื่องมือหินและโครงกระดูกจึงทำให้สันนิษฐานว่าดินแดนซึ่งแม่น้ำหลองไหลผ่านได้มีมนุษย์อยู่อาศัยมานานกว่า 20,000 ปี ส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าที่สุดในประเทศไทย อายุเกือบพันปี ถูกค้นพบที่แม่ฮ่องสอนจึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นถิ่นกำเนิดของการกสิกรรมครั้งแรกของโลกนอกจานี้ยังค้นพบขวามหินขัดในหลายถาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักฐานของมนุษย์ยุคหินมหท่
     จากหลักฐานด้านโบราณคดี ตำนาน นิทานพื้บ้าน บันทึกราชการของจีนและบันทุกของพระภิกษุจีนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในพุทธศตวรรษที่ 12 ทำให้ทราบว่ามีอารยธรรมมนุษย์ได้สถาปนาอำนาในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้วโดยอาณาจักรโบราณในอินแดนประเทศไทยปัจจุบัน....

     ประเทศไทยม…

disaster

รูปภาพ

tragedy

รูปภาพ
เหตุการณ์โศกนาฎที่เกิดขึ้นในประเทศและเป็นความสูญเสียของประเทศครั้งสำคัญๆ และก่อให้เกิดความสูญเสียและผลกระทบเป็นอย่างมากพอจะกล่าวเป็นเหตุการณ์สำคัญๆ ได้ดังนี้
      ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์
       10 พฤษภาคม 2536 ณ บริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานตุ๊กตาขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ตั้งอยูบนถนนพุทธมณฑลสาย ภ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขณะเกิดเพลิงไหม้คนงานกำลังทำงานกว่า 1,400 ชีวิต พยายามวิ่งหนีออกจากอาคารอย่างอลหม่าน ทว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยสถานที่เกิดเหตุมีเศษผ้าและวัตถุไวไฟอยู่เป็นจำนวนมาก
        มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 469 รายและเสียชีวิต 188 ราย เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ ซึ่งพบว่า เกิดจากความ "ประมาท" ของพนักงานที่สูบบุหรี่ในโรงงาน ทำให้เกิดไฟลุกไฟม้วัสดุที่ใช้ผลิตตุ๊กตา และเมื่อตรวจสอบในเชิงยังพบว่า โรงงานไม่ได้มาตรฐานความปลอภัยหลายประการ ไม่มีบันไดหนีไฟ ประตูทางออกฉุกเฉินกว้างไม่ได้มาตรฐษน และมีจำนวนน้อบเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนของพนักงาน รวมั้งไม่เคยมีการซ้อมการหนีไฟอย่างเป็นระบ…

Suffer

รูปภาพ
ทุกข์ หรือ ทุกขัง เป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาษนา แปลว่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก โดยทั่วไปหมายถึงสังขาร ทั้งปวง อันได้แก่ ขันธ์ 5 ซ฿่งเป็นที่ตั้งของกองทุกข์
       ในทางพุทธศาสนา การกำหนดทุกข์เป้ฯกิจในอริยสัจ 4 ที่ชาวพุทธต้องทำเพื่อละและปล่อยวางในลำดับต่อไปในกิจทั้งสี่ในอริยสัจ อันได้แก่ รู้ทุกข์ เพื่อค้นหาสาเกตุในการดับทุกข์ (สมุหทัย)แล้วจึงตั้งจุดมุ่งหมายในการดับทุกข์(นิโรธ) และดำเนินตามเส้นทางสู่ความดับทุกข์(มรรค)
      ทุกข์คือความเป็นจิรงอันประเสริฐหนึ่งในสี่ข้อของ อริยสัจ4  ทุกขสัจ ประกอบด้วย
-ชาติ คือ ความเกิด ความปรากฎแห่งขันธ์ ความอายตนะครอบ
- ชรา ความแก่
- มรณะ ความเคลื่อนภาวะความแคลื่อน ความแตกทำลาย มฤตยู ความตาย..
- โสกะ ความแห้งใจ ภาวะที่บุคคลประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ปริเทวะ ความคร่ำครวญ รำพัน ภาวะของบุคคลผู้คร่ำครวญ
- ทุกข์ คือ ความลำบากทางกาย ความไม่รำราญทางกาย ความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์เกิดแต่กายสัมผัส
- โทมนัส คือความทุกข์ทางจิต ความทุกข์ทางมโนสัมผัส
- อุปายาส คือ ความคับแค้นภาวะของผู้คับแค้น
- ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก ความรู้สึกทางกายที่…