habit

      วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
- เชื่อเรื่องเวรกรรม ทำให้คนไทยปล่อยตัวปล่อยใจไปตามเวรตามกรรม "แล้วแต่เวรแต่กรรม" โดยปล่อยตัวตาสบาย ไม่มีชีิวิตจิตใจ ไม่มุมานะดิ้นรนต่อสู้ ไม่ทะเยอทะยาน และไม่เข้ามาร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม จึงเป้นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในแง่ที่ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะความรู้ควยามสามารถของคนไทยไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
- ถ่อมตัวและยอมนับชนชั้นในสังคม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคม และมีส่วนทไใ้ผู้มีอำนาจและประชาชนใกล้ชิดกันน้อยลงผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจที่ขาดคุณธรรมอาจ "เหลิงอำนาจ" และเข้าใจตนผิด
- ยึดถืออุปถัมภ์ การพึ่งพาอาศัยกันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่หากมากเกินไปจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
- ไม่ยอมรับคนที่มีอายุเท่ากันหรือต่ำกว่า ซึ่งสืบเนื่องมาจากระบบอุปถัมภ์มีส่วนให้คนไทยยกย่องเฉพาะผู้มีอาวุโสกว่าตนเป็นส่วนมาก แนวคิดที่ยอมรับคนที่มีอายุเท่ากันหรือต่ำกว่ามีแนวโน้มที่จะปรากฎให้เห็นในสังคมหรือในประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบเลือกตั้ง ความมีอาวุโสน้อยจะถูกนำมากล่วอ้างและถูกกีดกันโดยผู้มีอาวุโสมากกว่า
- พึ่งพาพึ่งพิงคนอื่น คนไทยติดนิสัยต้องคอยพึ่งผู้อื่น  มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่แน่ไม่นอนและเชื่อว่าตนเองไม่อาจกำหนดชะตาชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ จึงทำให้คนไทยต้องหาหลักประกันที่มั่นคงกว่าหรือเชื่อว่ามั่นคงกว่า ด้วยการไปพึ่งพาพึ่งพิงคนอื่น และ หรือ สิ่งอื่นที่มีตัวตน เช่น ผู้อุปถัมภ์และผุ้นำ สำหรับสิ่งที่ไม่มีตัวตน เช่น ผีสาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์..
- ไม่รู้จักประมาณ ความพยายามรักษาหน้าตาหรือชื่อเสียงเกียติยศทำนอง "หน้าใหญ่ใจโต" หรืออาการ ไจมไม่ลง" ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
- รักอิสระเสรี รักความเป็นไท ดังคำกล่าวที่ว่า "ทำได้ตามใจคือไทยแท้" อันทำให้ขาดระเบียบลวินัย ส่งผลต่อการพัฒนา
- ไม่ชอบค้าขาย คนไทยมีคำกล่าวที่ว่า "สิบพ่อค้าไม่เท่าหนั่งพระยาเลี่่้ยง" ซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยนักธุรกิจเข้ามามีบทบาทในประเทศมากขึ้น แต่อุปนิสัยคนไทยก็ยังเป็นเช่นเดิม
- เอาตัวรอดโยนความผิดให้คนอื่น ดังปรากฎในเรื่องศรีธนชัย
- ไม่ชอบรวมกลุ่มและขาดการร่วมมือประสานงาน มีลักษณะชอบ "ฉายเดี่ยว"
- ขาดการวางแผน คนไทยขาดการวางแผนอย่างเป็นทางการ
- ถ้วย ขวด กลอง มีลักษณะอุปนิสัย ชอบการพนัน เหล้า และความสนุกสนาน
- เกียจคร้าน ไม่ชอบทำงานหนัก ขาดความมุมานะ อดทน การทำงานของคนไทยเข้าทำนอง "หลีกเลี่ยงงานหนักคอยสมัครงานสบาย"
- ไม่ชอบการเปลียนแปลง และยังมีนิสัยต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
     ส่วนหนึ่งจากทั้งหมด 30 อุปนิสัยคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
     นักคิดชาวเยอรมัน จอร์จ เจลิงเนค  แบ่งองค์ประกอบอันเป็นสาระสำคัญของรัฐออกเป็น 3 ประการ คือ ราษฎร อาณาเขต และอำนาจรัฐ  บรรดาทั้ง 3 นี้ พลเมืองและดินแดนเป็นองค์ประกอบในทางข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ แต่ราษฎเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวที่มมีชีวิตจิตใจและเป็นองค์ประกอบสำคญในการบำรุงรักษาดินแดนและอำนาจรัฐให้คงอยู่ เจริญหรือเสื่อม ดังนั้นในบรรดาองค์ประกอบของรัฐทั้ง 3 ประการนั้น องค์ประกอบที่ต้องพัฒนาคือราษฎร
      อุปนิสัยต่างๆที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ..(จากธรรมนิพนธ์หลายเรื่องของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต)
- ความเห็นแก่เสพ แต่ไม่คิดสร้าง ความปรารถนาที่จะบำรุงตน ความอยากได้อยากเอา เพื่อบำรุงบำะรอผลประโยชน์
- ความถือตัว ความสำคัญตนว่าเป็ฯนันเป็นนี้ ถือสูงถือต่ำ ยิ่งใหญ่เท่าเี่ยมหรือด้อยกว่าผู้อ่ืน ความอยากเด่นอยากยกชูตนให้ยิ่งใหญ่ อันให้คพนึกที่จะแบ่งแยกเราเขา ...
- ความคิดเห็น ความเชื่อถือ ลัทธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่างๆ ที่ยึดถือไว้ดดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูว่าอย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเท็จทั้งนั้น เป็นต้น..
      การจะปฏิรูปทั้งโครงสร้างทางกายภาพและปรับแก้ได้ถึงรากโคนของอุปนิสัยอันเป็นที่มาของพฟติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกภายนอก ดังส่ิงที่ยกมาเป็นตัวอย่างโดยสังเขป ย่อมนำมาซึ่งความเจริญของประเทศ สรุปได้ว่าสังคมไทยยอมเป็นตามการกระทำ(กรรม)ของคนไทย....

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Interest

Power Approach