...จูง

อุดมการณ์ คือสิ่งที่เป็นสำนึกของสังคมในขณะนั้นอันหมายรวมถึงค่่านิยม-ความแชื่อ-ทัศนะคติที่ผนึกรวมเข้าด้วยกัน
อุดมการณ์เป็นความเชื่อมีลักษณะชักจูงใจ  สามารถอธิบาย ตัดสิน สนับสนุน บังคับให้ความหวังแก่คนเรา ทำให้เข้าใจสังคมและแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ทางสังคมในลักษณะใดๆโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าจริงหรือดี การชักจูง ต้องอาศัยการอบรม การสอน สื่อมวลชน การให้รางวัลและการลงโทษทางสังคม
   ... การชักจูงเป็นลักษณะทีสำคัญยิ่งของอุดมการ กฎเกณฑ์ทางสังคมหาใช้อุดมการณ์ สิ่งที่ทำให้เป็นอุดมการณ์คืออำนาจชักจูง
   ... ทฤษฎีและปรัชญาจะสัมพันธ์กับเรื่องความรู้ ความเข้าใจ แต่อุดมการณ์นั้นเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมทางสังคมและการเมือง
     อุดมการณ์เป็นปัจจัยทีจะช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบการปกครองและสถาบันทางการเมืองที่ปรากฎอยู่  สร้างความเป็นปึกแผ่นและระดมคน  เป็นแรงกระตุ้นภายในให้บุคคลกระทำการใดๆ เป็นเสมือนภาษาเฉพาะ  ผู้มีอุดมการณ์เดียวกันจะมองเสมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน
    อุดมการณ์มักจะแฝงการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอยู่ในตัวเอง การวิพากษ์วิจารณ์จะต้องเผชิญกับความเชื่อที่่่ดำรงอยู่  ซึ่งมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อนั้นๆ ความเชื่อหลายประการที่ำไม่สามารถทนทาน
ต่อการตรวจสอบ จะต้องสลายไป ความเชื่อใหม่จะเข้ามาแทนที่

   " พ่อ แม่ พี่ น้อง ผมไม่เชื่อว่า ผู้บริหารชุดนี้จะนำเราไปสู่ภาวะที่มีกำไร ผมไม่เชื่อว่าผู้บริหารชุดนี้จะให้สวัสดิการเป็นที่พอใจแก่พ่อแม่พี่นอ้ง ผมเชื่อว่าการตรวจสอบการบริหารงาน กระทั้งการเปลี่ยนตัวผู้บริหารงานจะเป็นแนวทางแห่งการแก้ปัญหาทั้งหมด ใครเห็นด้วย ขอเสียงปรบมือหน่อย...
      หากวันนี้เราไม่ได้รับคำตอบอันเป็นที่พอใจจากคณะผู้บริหาร วันนี้เราจะไม่ไปไหนเราจะปักหลักกันอยู่ที่นี้ ใครเห็นด้วยขอเสียงหน่อย...   ( เฮ..เฮ)  และในเช้าวันพรุ่งเราจะเคลื่อนขบวนกันต่อไปเพื่อที่เผชิญกับผู้บริหาร เืพี่อให้ได้คำตอบ ที่เป็นที่พอใจ... "

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Interest

Power Approach