Approache

- แนวทาง
- ภาพลายเ้้ส้นเค้าโครง ปรากฎการณ์หรือเหตุการใดๆ ที่ทำให้ทราบว่าคือสิ่งใด

     ในการตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งจำเป็นที่จะต้องทราบสถานะการณ์ โดยถูกต้องและชัดเจนต้องมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการวิเคราะห์สถานะการณ์ การประเมิน ผลได้ ผลเสีย ในการตัดสินใจ แม้เพียงการตัดสินใจง่ายๆในชีวิตประจำวัน ในบางครั้งการตัดสินใจผิดอาจนำมาซึ่งการเสียเวลาโดยไม่จำเป็น
     การประเมินเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเหตุการทางการเมือง ปัญหาสังคม ตลอดจน ปัญหาภายในที่ทำงาน แนวการศึกษาทำความเข้าใจในสิ่งเหล่าีนี้ ช่วยให้เราเข้าใจได้ถูกต้อง ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงแก้ไขได้ตรงกับปัญหา

   ในกีฬากอล์ฟมีชอตที่สำคัญรองลงมาจากการพัตลูกลงหลุ่มอยู่อีกชอต คือ ชอตขึ้นกรีน ซึ่งเป็นชอตที่จะบ่งบอกว่า ลูกที่ตีไปจะอยู่ในตำแหน่งไกลหรือใกล้จากหลุ่ม ชอตต่อไปจะพัต ง่าย หรือ ยาก จะใกล้ความเป็นจริงแค่ไหน
  ชอตขึ้นกรีนนี้ จะมาทั้งจากกลางแฟร์เวย์ จากหลุ่มทรายซึ็่งก็คือชอตแก้ปัญหา มาจากรัฟ หรือหญ้า บริเวณหน้ากรีน หรือรอบกรีนซึ่งมีระดับความสูงต่ำไม่เสมอกัน การขึ้นกรีนนี้ จะต้อง พิจารณา วิเคราะ ห์คัดสรร ทั้งจากสภาพแวดล้อม เหล็กหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในสถานะการนั้น ทิศทางลม พื้นที่ ขึ้นเขา หรือลงเขา เมื่อลูกตกพื้นแล้ว พื้นกรีน แข็ง หรือนุ่ม ระยะวิ่งของลูกจากจุดตกกระทั้งถึงหลุ่ม หรือจะมีวิธีใดจะกระทำให้ลูกตกแล้วไม่วิ่ง นั้นคือวิธีการตีลูก ซึ่งในชอตขึ้นกรีน ก็มีวิธีตี หลากหลาย อาทิ การพันต์ลุก คือให้ลูกตกกระทบพี้นแล้ว กระดอนสอง-สามครั้งและหยุด การพิตลุก คือลุกตกกระทบกรีนแล้ววิ่งไป เป็นต้น ซึ่งเทคนิค การคำนวน ระยะทาง ระยะตก ระยะวิ่งนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความคุ้นเคยกับสนาม และรวมถึงฝีมือ หรือความสามารถของนักกอล์ฟอีกด้วย... กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่การตัดสินใจของผู้เล่นเป็นสิ่งสำคัญ

    ในทฤฎีเกมส์ (game theory) ตัวอย่างเกมส์ที่น่าสนใจ

เกมส์ความลำบากใจของนักโทษ (Prisoner's dilemma)เป็นเกมส์ที่มีผู้เล่น 2คน และทางเลือก 2 ทาง
  สถานการณ์ดังนี้ คนร้าย 2 คนถูกจับ ตำรวจจะทำการสอบปากคำที่ละคน ถ้าสารภาพทั้งคุ่จะจำคุก 10 ปี ถาไม่รับสารภาพแต่อีกคนหนึ่งรับสารภาพ คนที่ไม่รับสารภาพ จะถูกจำคุก 20 ปีในขณะที่คนรับสารภาพจะถูกกันไว้เป็นพยาน และปล่อยตัว และไม่รับสารภาพทั้งคุ่ตำรวจจะทำฟ้องได้เฉพาะคดีเล็กน้อยโทษจำคุก 1 ปี
   (จะเห็นว่ากลยุทธเด่นของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายคือการรับสารภาพ เพราะไม่ว่าผู้เล่นอีกฝ่ายจะตัดสินใจอย่างไร ก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเสมอ แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายเลือกทางเลือกนี้ กลับไม่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ถึงแม้ผู้เล่นจะทราบว่าผลตอบแทนที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่ รับสารภาพ แต่ทั้งคู่อาจไม่กล้าทำเพราะไม่ไว้ใจอีกฝ่ายว่าจะรับสารภาพหรือไม่ จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับผลตอบแทนที่ต่ำลง)(เกมส์อ่านใจ)

เกมส์ไก่ตื่น สถานการณ์ มีดังนี้ ผู้เล่นทั้งสองขับรถด้วยความเร็วเข้าหากันด้วยความเร็วสูงผู้เล่นฝ่ายใดหักหลบก่อนเป็นฝ่ายแพ้ แต่หากไม่หักหลบทั้งคู่ รถจะชนกัน และเสียหายทั้งคู่
  จุดสมดุลของแนชคือไม่หลบทั้งคู่ วิธีในทางจิตวิทยาคือผู้เล่นอีกฝ่ายจะพยายามส่งสัญญาณให้รู้ว่าอย่างไรตนก็จะไม่หลบเพื่อให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหลบไป มิฉะนั้นจะเสียหายอย่างมาก (เกมส์วัดใจ)

เกมส์แห่งความร่วมมือ(Stag hunt) เป็นเกมที่มีผู้เล่น 2 คนและทางเลือก 2 ทาง ซึ่งเป็นทางเลือกระหว่างทางที่ปลอดภัยกับการให้ความร่วมมือกับอีกฝ่าย มีสถานการณ์ดังนี้  ผู้เล่นสองคนต้องการเลือกล่าสัตว์ชนิดหนึ่งระหว่างกวางกับกระต่าย ซึ่งกวางมีราคาดีกว่ากระต่ายมาก แต่ก็ล่าบากกว่าเช่นกัน จำเป็นต้องใช้สองคนร่วมมือกันจึงจะล่าได้ ในขณะที่กระต่ายมีราคาต่ำแต่ล่าได้ง่าย สามารถล่าได้โดยใช้เพียงคนเดียว
   ซึ่งการที่ผู้เล่นทั้งสองจะได้ผลตอบแทนสูงสุดนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน คือเลือกล่ากวางทั้งคู่ ซึ่งผู้เล่นจะต้องมีความไว้วางใจผู้เล่นอีกฝ่ายด้วย(เกมส์ร่วมใจ)

ทฤษฎีเกมส์ของ John nash มีความสำคัญเพราะเขาพิสูจน์ได้ว่า เกมส์ที่ไม่มีการร่วมมือระหว่างผู้เล่นหลายคนนั้น จะสามารถดำเนินไปสู่จุดดุลยภาพ คือจุดที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งทำให้เราสามารถ วิเคราะ์ห์ คาดการผลลัพพ์ได้ว่าจะมีในลักษณะใดบ้าง ทฤษฎีเกมส์จึงเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายการเมือง รวมถึงในการยิงขีปนาวุธ
    ทฤษฎีเกมส์มีความสลับซับซ้อนมากเพราะการกระทำของผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนจะมีผลกระทบต่อผู้เล่นในระบบ ทำให้เกิดการปรับตัวไปอีกภาวะหนึ่ง อาจเกิดการตอบโต้จากคู่แข่ง ที่อาจจะไม่สิ้นสุด ทฤษฎีเกมส์ สามมารถอธิบายปรากฎการณ์ไม่ว่าจะยุ่งเหยิงเพียงใด สามารถ นำไปสู่จุดดุลยภาพได้

   หลักการแบ่งแนววิเคราะห์(approache)
แบ่งตามหลักวิชาการ
   - แนววิเคราะห์วัฒนธรรมทางการเมือง
   - แนววิเคราะห์การเมืองโดยอาศัยประวัติศาสตร์
   - แนวการวิเคราะห์ที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ
   -แนวการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยา
   -แนวการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาการเมือง
   - แนวการวิเคราะห์เิชิงภูมิศาสตร์
   - แนวการวิเคราะห์เชิงปรัชญา
การวิเคราะห์ในแง่สาขาิวิชาประสบปัญหาในการนำมาใช้ เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก
แบ่งตามลักษณะของวิถีชีวิตที่สำคัญทางการเมือง
   - แนวการวิเคราะห์เชิงสถาบัน
   - แนวการวิเคราะห์เชิงกฎหมายและสถาบัน
   - แนวการวิเคราะห์เชิงอำนาจ
   - แนวการวิเคราะห์เชิงกลุ่มผลประโยชน์
   - แนวการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
   - ทฤษฎีเกม
   - แนวการวิเคราะห์ วิธีการ - เป้าหมาย
   - แนวการวิเคราะห์วัฒนธรรมการเมือง
ในการวิเคราะห์สถานะการใด สถานการณ์หนึ่ง ควรเลือกใช้แนวการวิเคราะห์ที่เหมาะสม หรือหลายแนวเพื่อให้ได้ความถูกต้องและชัดเจน

   ตัวอย่าง
เรื่อง  ปราสามเขาพระวิหาร กรณีศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองกับลัทธิชาตินิยม
    แนววิเคราะห์ กฎหมาย/สถาบัน แนววิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ แนววิเคราะห์วัฒนธรรมทางการเมือง

ในการจะพิจารณาเหตุการใดเหตุการณ์หนึ่่ง ๆ นั้นไม่มีหลักวิเคราะห์แนวใดให้คำตอบที่ถูกต้องต่อความเป็นจริงและชัดเจนได ในกรณีหนึ่ง ๆ หรือปรากฎการทางการเมืองหนึ่ง ๆ นั้น จึงจำเป็นจะต้องใช้แนววิเคราห์ที่เหมาะสมเข้าวิเคราะห์เหตุการนั้นๆ ยิ่งถ้าเป็นปรากฎการณ์ที่มีผลกระทบอย่างกว้างขว้างจำต้องใช้แนววิเคราะห์ในการวิเคราะห์หลายแนว เพื่อจะได้มองเห็นโครงเรื่อง แนว ภาพสเกตของเหตุการณ์ คร่าวๆ ว่า เป็น ดำเนิน หรือมีที่มาที่ไปอย่างไร
  แนววิเคราะห์จะช่วยทำให้เรามองเหตุและปัจจัยแห่งปัญหาได้ถูกต้องครบถ้วน และนำมาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาต่อเหตุการณ์นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม...

  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

ModreniZation

AHA Center