emotion

จากหนังสือ"ความฉลาดทางอารมณ์"ผู้มีอีคิวสูงจะเป็นผู้มีลักษณะดังนี้
- มีการตัดสินใจที่ดี
- ควบคุมอารณ์ตนเองได้
-มีความอดทนอดกลั้น
- ไม่วู่วาม
- ทนต่อความผิวหวังได้
- มีกำลังใจ
- จัดการกับความเครียดได้
- เข้าใจความรู้สึกผู้อื่่น
-เข้าใจสถานการ ทางสังคม
การเลี่ยงดูในวัยเด็กเป็นปัจจัยสำคัญ เสมือนพื้นฐานทางอารมณ์ของบุคคล สภาพแวดล้อมในวัยเด็กมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอีคิวเช่นกัน เด็กที่อยู่กับความขัดแย้งเต็มไปด้วยความหวาดระแวงย่อมเป็นการยากที่จะมีการพัฒนาอีคิวที่ดี
 หลักสำคัญในการพัฒนาอีคิวคือ การพัฒนาใ้้ห้รับรุ้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ของตน และสามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รับรู้เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ของผู้อื่น 
สามารถรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันไว้ได้
ผุ้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ ย่อมส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และผู้คนรอบข้าง สามารถดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ และมีความสุข สามารถสัมพันธ์ที่ดีต่อบถคคลรอบข้าง นำมาซึ่งความนับถือตนเอง และการยอมรับจากผู้ือื่น รวมถึงการยอมรับผู้อื่น 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Interest

Power Approach

Balance of Power and Terror Theory