emotion

จากหนังสือ"ความฉลาดทางอารมณ์"ผู้มีอีคิวสูงจะเป็นผู้มีลักษณะดังนี้
- มีการตัดสินใจที่ดี
- ควบคุมอารณ์ตนเองได้
-มีความอดทนอดกลั้น
- ไม่วู่วาม
- ทนต่อความผิวหวังได้
- มีกำลังใจ
- จัดการกับความเครียดได้
- เข้าใจความรู้สึกผู้อื่่น
-เข้าใจสถานการ ทางสังคม
การเลี่ยงดูในวัยเด็กเป็นปัจจัยสำคัญ เสมือนพื้นฐานทางอารมณ์ของบุคคล สภาพแวดล้อมในวัยเด็กมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอีคิวเช่นกัน เด็กที่อยู่กับความขัดแย้งเต็มไปด้วยความหวาดระแวงย่อมเป็นการยากที่จะมีการพัฒนาอีคิวที่ดี
 หลักสำคัญในการพัฒนาอีคิวคือ การพัฒนาใ้้ห้รับรุ้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ของตน และสามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รับรู้เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ของผู้อื่น 
สามารถรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันไว้ได้
ผุ้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ ย่อมส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และผู้คนรอบข้าง สามารถดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ และมีความสุข สามารถสัมพันธ์ที่ดีต่อบถคคลรอบข้าง นำมาซึ่งความนับถือตนเอง และการยอมรับจากผู้ือื่น รวมถึงการยอมรับผู้อื่น 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Interest

Power Approach