South East Asia

South East Asia


ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเซีย ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย พม่า ไทย ลาว สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา

    ประเทศต่างๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกลุ่มประเทศที่รับอารยธรรมทั้งทางอินเีดีย และ จีน ตั้งแต่ยุคโบราณ เมื่อวัฒนธรรม แนวคิด ความเชื่อทางศาสนา (พราณ์หม และพุทธ) รวมทั้งทางการปกครอง อารยธรรมอินเดียจึงมีอยู่อย่างกระจัดกระจายและมากมายในภูมิภาคนี้ อาทิ ประเพณีต่าง ๆ สิ่งก่อสร้าง ปราสาท รูปแบบการปกครอง เป็นต้น
  อารยธรรมจีนนั้น แพร่กระจายเข้ามาโดยการแทรกซึมลึกอยู่กับคนจีนโพ้นทะเล ซึ่งอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่สู่ภูมิภาคนี้ ซึ่งในปัจจุบันผู้มีอิทธิพล และร่ำรวยในภูมิภาคนี้โดยส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน
  ในส่่วนประวัติศาสตร์ของชนชาติแต่ละชนชาติในภูมิภาคมีลักษณะคล้ายคลึกกันในยุคสมัยเริ่มแรก คือ เป็นการสร้างอาณาจักร โดยการ รบพุ่งกันเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อรวบรวมเป็นชาติ หรือประเทศ ก็ยังพจญชะตากรรมเดียวกัน คือ ตกเป็นเมืองขึ้นชาตินักล่าอาณานิคม ซึ่งทิ้งมรดกทางการต่อสู้เรื่องอาณานิคมไว้ในดินแดนนี้ อาทิ กรณีเขาพระวิหาร เป็นต้น
  หลักจากยุคล่าอาณานิคม ก็เข้าสู่ยุคลสงครามโลก ซึ่งภูมิภาคนี้ มีจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เชื่อมต่อทะเลจีนใต้ และ แปซิฟิก จุดยุทธศาสตร์นี้เป็นทั้งจุดยุทธศาสตร์ทั้งการรบและทางเศรษฐกิจ คือ ช่องแคบมะละกา
 หลังจากยุคสงครามที่สู่รบด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ จึงเป็นยุคแห่งสงครามทางเศรษกิจ คือหลังจากสงครามโลกประเทศต่าง ๆ ในโลกล้วนเสียหายและบอบช้ำเนื่องจากผลของสงคราม ภูมิภาคแห่งยังเป็นแหล่งผลิต ทั้งผลิตธพันธ์ และผลิตธผล ทั้งในการชดเชยปฏิกรณ์สงครามของประเทศผู้แพ้สงคราม และการเร่งพัฒนาประเทศของประเทศผู้ชนะสงคราม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้แพ้หรือผู้ชนะสงคราม ภูมิภาคแห่งนี้ก็ยังเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร
 ในยุคสงครามเย็น ภูมิภาคแห่งนี้เป็นเวที่การเมืองที่ร้อนแรงและสำคัญไม่แพ้ภูมิภาคใดๆในโลก
...
เมื่อผ่านความล้มลุกคลุกคลานผ่านประสบการณ์ จึงเกิดการเรียนรู้ การนิ่งเฉยไม่กระทำอะไร อาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียประโยชน์อันพึงได้พึงมี เนื่องจากความไม่มีกำลังจะป้องกันจากประเทศที่มีวิทยาการมากกว่ามีกำลังมากกว่า จึงเกิดการร่วมตัว ทางภูมิภาค


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

ModreniZation

AHA Center