การเมืองเปรียบเทียบ

                 กลุ่มผลประโยชน์ของอังกฤษและฝรั่งเศส
          กลุ่มผลประโยชน์ในประเทศอังกฤษนั้นสร้างความสำคัญให้แก่ตนเองช้ามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ทั้งนี้เนื่องมาจากคนอังกฤษปฏิเสธที่จะยอมรับถึงกลุ่มผลประโยชน์ โดยทัศนคติเห็นว่าเป็นการแทรกแซงและเป็นการแสดงอันไม่ดีงามต่อกฎของสังคม แต่ที่จริงแล้วอังกฤษมีกลุ่มผลประโยชน์มาตั้งนานแล้ว แลบะในทางปฏิบัติกลุ่มผลประโยชน์นี้มีบทบาททางการเมืองอย่างกว้างขวางและมีอยู่มากมาย บางกลุ่มก็ได้จัดตั้งมาเป็นเวลานาน และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มโดยแท้จริง เช่น สมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษ สภาสหพันธ์แรงงาน T.U.C. สมาพันธ์เผยแพร่อังกฤษ หรือ บางกลุ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง สภาแห่งชาติเพื่อเสรีภาพประชาชน สภาป้องกันการทำทารุณกรรมต่อสัตว์ โครงสร้างกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศอังกฤษและความสัมพันธ์กับรัฐบาลในกระบวนการทางการเมืองนั้น มีลักษณะเฉพาะตัวสูงมาก กล่าวคือ กลุ่มผลประโยชน์แบบผลิตนั้น มีมาตรการต่อสู้กับรัฐบาลที่ออกกฎหมายก็คือการปฏิเสธจะร่วมมือ ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถที่จะหยุดยับยั้ง หรือ เป็นตัวอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลได้ กลุ่มผลประโยชน์ในอังกฤษมีวัตถุประสงค์จากรัฐบาล 4 ประการ คือ
1) การหาข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีและการเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งจะมีผลต่อกลุ่ม
2) เจตนารมณ์ที่ดีของผู้บริหารที่จะดำเนินตามนโยบาย
3) การสร้างอิทธิพลนโยบายของรัฐบาลและ
4) ฐานะของสังคมของกลุ่ม
        ส่วนของฝรั่งเศสนั้นกลุ่มผลประโยชน์มีบทบาทคล้ายคลึงกับกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศประชาธิปไตยตะวันตกอื่นๆ ถึงแม้ว่านักปรัชญาฝรั่งเศสซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของรุสโซซึ่งว่าด้วยเจตนารมณ์ของส่วนร่วมจะมองดูกลุ่มผลประโยชน์ในฐานะของผู้บุกรุกในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและพลเมือง กลุ่ผลประโยชน์ของฝรั่งเศสมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมืองอยู่ดี รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่สี่ยอมรับอย่างเป็นทางการถึงบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ ในสาธารณรัฐที่ห้านั้น สภาสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีจำนวนสมาชิก 200 คน 70 คน ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล โดยสมาชิกดังกล่าวมาจากกลุ่มผลประโยชน์ที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม บทบาทของสภามีหน้าที่ให้คำปรึกษาเท่านั้น กลุ่มผลประโยชน์ที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อกระบวนการเมืองในฝรั่งเศส ได้แก่
1) กลุ่มนายจ้างอุตสาหกรรมและการค้า
2) องค์การวิสาหกิจขนาดเล็กแบะขนาดกลาง
      ทั้ง 2 ก็มีบทบาทในการผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจและการบริหารงานอุตสาหกรรมของรัฐบาลสังคมนิยมในปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่าทั้งกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองของทั้ง 2 ประเทศ ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการเมืองทั้งนั้น เพราะว่าถ้าการเมืองดีเศรษฐกิจก็จะดีตามอีกอย่างการเมืองยังเป็นตัวกำหนดนโยบายอีกด้วย จึงทำให้การเมืองและกลุ่มผลประโยชน์หรือเศรษฐกิจเกี่ยวเนื่องกันตลอดเวลา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Interest

Power Approach