38th Parallel


      ชะตากรรมเกาหลีถูกผูกพันอยู่กับลักษณะที่ตั้งของตนเอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดฝดยที่เกาหลีอยู่กึ่งกลางระหว่างจีน ญี่ปุ่นและรุสเซีย ทำให้เกิดความพิบัติจากสงครามวามขัดแย้งและความแตกแยกอย่างรุนแรงในคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกาหลีก็ยังคงแบ่งแยกด้วยเหตุผลทางการเทหารเพื่อสะดวกแก่การปอดอาวุธญี่ปุ่น รุสเซียปลดอาวุธในภาคเหนือ สหรัฐฯปลดอาวุธในภาคใต้
      ในที่ประชุมที่ไคโร ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า “เกาหลีจะเป็นอิสระและเป็นเอกราชในเวลาอันสมควร ความนั้นสะท้อนหลักการว่าด้วยการกำหนดวินิจฉัยด้วยตนเอง แต่ก็สะท้อนว่า ปัญหาเกาหลีเองเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้และความนั้นแสดงความไม่แน่ใจของมหาพันธมิตรต่อเกาหลีเองว่า เกาหลีควรจะปกครองตนเองด้วยระบบใด เมื่อหาข้อยุติมิได ประเด็นเกาหลีก้ต้องถูกกำหนดให้แก้ไขด้วยวิธีการชัวคราวก่อนคือ การปลดอาวุธญย๊ปุ่นซึ่งการตกลงนี้เป็นการตกลงทางการทหาร และกลายเป็นข้อตกลงทางการเมืองในที่สุด
     ในการปลดอาวุธญี่ปุ่นรุสเซียได้ส่งทหารเข้าภาคเหนือของเกาหลีเพื่อปลดอาวุธญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาส่งทหารเข้าภาคใต้ ปัญหาเกาหลีของเกาหลีได้มาถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจแก้ไขกันอีกวาระหนึ่ง อังกฤษ รุสเซย จีนและสหรัฐอเมริกา ได้ตกลเห็ฯชอบที่จะให้เกาหลี่อยู่ภายใต้การดูแลของนานาชาติ คือภายใต้ภาวะทรัสตี้ต่มา ปที่ประชุมเมืองมอสโก บรรดารัฐมนตรีว่าการต่างประเทศได้ตกลงเห็นชอบที่จะให้สหรัฐอเมริกาและรุสเซียตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อดำเนินการสร้างระบบการปกครองให้แก่เกาหลีภายใต้ภาวะทรัสตี้ของนานาชาติ แต่ปรากฏว่าชาวเกาหลีเองไม่เห็นด้วย และรุสเซียเองมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะควบคุมเกาหลีด้วย ทำให้การดูแลเกาหลีโดยนานาชาติไร้ความหวัง อย่างไรก็ตามตามคำบงการของสหรัฐและรุสเซียเกาหลีถูกแบ่งโดยปริยาย เส้นขนานที่ 38 กลายเป็นเส้นการเมืองในปี 1946 เป็นต้นมา การรวมประเทศและการให้นานาชาติดูแลเกาหลีสิ้นสุดหนทางที่เป็นไปได้
     สู่การแบ่งแยก
ภาคเหนือ รุสเซียมีจุดประสงค์ที่จะสถาปนาเกาหลีเป็นรัฐคอมมิวนิสต์และได้เป็นปู฿ชี้แนะแนวทางให้พรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีจัดตั้งรัฐแบบโซเวียตขึ้นในภาคเหนือ ในทุกระดับของการปกครองโดยบรรดาคณะกรรมการแงประชาชาติ องค์ประกอบคอมมิวนิสต์ได้มีบทบาทสำคัญควบคุมไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาล ระดับเมืองง หรือระดับมณฑล พรรคการเมืองมากมายได้ถูกส่งเสริมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมกรรมกรชาวนา ยุวชนสตรีเป็นต้น ให้ออกมามีบทบาทอยู่ในแนวหน้าระดับชาติ พฤติกรรมของรุสเซียเช่นนั้นย่อมทำให้ความหวังของชาวเกาหลีที่จะเห็นการรวมประเทศสิ้นสุดลง จะเห็นได้ว่า มีการจัดการเลือกต้งขึ้น ตามติดด้วยการจัดตั้งประชุมของคณะกรรมการแห่งประชาชาติที่เมืองเปียงยางในเดื่อนกุมภพันธ์ ผลการประชุมคือ การจัดตั้งสภาแห่งประชาชาติ ซึ่งทำหน้าที่เลือกคณะกรรมการแห่งประชาชาตให้ปกครองประเทศชั่วคราว พรรคคอมมิวนิสต์ดำเนินการผลปลุกระดมมวลชนและปูกฝังอบรมลัธิแก่ประชาชน ที่ปรึกษาของรุสเซียได้ขชี้นำกองกำลังกึ่งทหารแห่งปราชาติ ซึ่งเป็นกำลังสนับสนุนพรรคโดยตรง
     ในชนบทพรรคคอมมิวนิสต์ได้จัดตั้งมวลชนอย่างกระตือรือร้น โดยมาในรูปของการปฏิรูปที่ดิน อันได้แก่การริบที่ดินแล้วจัดสรรที่ดินใหม่ให้แก่ชาวนา ในตัวเมือง มีการโอนกิจการอุตสาหกรรมเป็นของรัฐและวางแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ แม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ต้องผ่านการจัดตั้งใหม่ตั้งแต่ระดับบนลงล่างโดยที่แน่นอนที่สุดว่า รุสเซียย่อมครอบงำพรรคที่เกาหลีไม่มีหนทางเลือกเป็นอื่นไปได้
     ภาคใต้  บทบาทสหรัฐอเมริกาในภาคใต้ก็มิได้น้อยหน้าไปกว่ารุสเซียเช่นกัน สหรัฐอเมริกาได้พยายามพัฒนาเกาหลีใต้ แต่ความยุ่งยากลำบากและลักษณะปัญหาอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่พร้อมที่จะเข้าพัฒนาเกาหลีได้อท่าไดนัก  สหรัฐอเมริกาจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลขึ้น รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการแห่งประชาชาติระดับท้องถิ่นขึ้นทั่วภาคใต้เพื่อให้ช่วยธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขและระเบียบแบบแผน  และ ได้ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐแห่งประชาชาติเกาหลี เป็นการประกาศจัดตั้งระบอบการปกครองแต่ในด้านการเศรษฐกิจยังมีปัญหามากพอควร
     เมื่อสหรัฐฯยึดครองเกาหลีได้นั้น สหรัฐอเมริกาได้เผชิญปัญหาว่า เศรษฐกิจเกาหลีระหว่างที่เป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นผูกมัดไว้กับญี่ปุ่นมาก เมื่อเป็นเอกราชแล้วและไร้การผูกพันกับญี่ปุ่น เศรษฐกิจได้ประสบความยากลำบากมาก การบูรณะปฏิสังขรณ์มิได้เป็นภาระกิจง่ายแต่อย่างใดสหรัฐอเมริกาต้องจัดระบบระเบียบใหม่ให้แก่เกาหลีไต้ ในเดือนธันวาคม สหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้มีระบบนิติบัญญติที่มาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่ง เพือ่อเป็นการสถาปนาการปกครองโดยใช้กฎหมายเปห็นหลักและเป็นพื้นฐานของเสรีภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกามีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกาหลีได้มีรัฐบาลที่มั่นคงจากการเลือกตั่งก่อนแล้วจึงจะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจการปฏิรูปที่ดินได้ล่าช้าออกไป เพราะกระบวนการขอการเมืองเองเป็ฯกระบวนการที่เต็มไปด้วยความคิดอนุรักษ์นิยม
     ฉากการเมืองเกาหลีไดถูกจัดตั้งขึ้นแล้วเป็ฯการเมืองสุดขั้วสองขั้ว ในเกาหลีใต้ ขบวนการปราบคอมมิวนเสต์มีความรุนแรงเหี้ยมโหดมาก พวกที่มีความคิดไม่รุนแรงถูกกีดกันออกไปจากการเมืองเช่นนั้น ดังจะเห็นได้ว่าผู้นำเกาหลีใต้ถูกลอบสังหารในเดือนกรฎาคม 1947 ปัญหาเกาหลีใต้จึงเป็นปัญหามากแก่สหรัฐฯ จนท้านสุด ได้มอบเรื่องเกาหลีใต้ให้อยู่ในความดูแอลขจององค์การสหประชาชาติ องค์การได้ตั้งคณะกรรมาธิการเพื่ดำเนินการรวมประเทศและการจัดตั้
การเลือกตั้ง การมีรัฐบาลเองของเกาหลีใต้ทำให้สหรัฐอเมริกาต้งอยุติการยึดครองเกาหลีใต้ ส่วนในเกาหลีเหนื ได้มีการเลื่อตั้ง ในปี 1948 และประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งประชาชาติเกาหลี ..ตั้งแต่กลางปี 1948 สหรัฐและโซเวียตได้ถอนกำลังทหารออกจากเกาหลี การแบ่งประเทศเป็นที่ยอมรับแล้วว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งสองประเทศได้กลายเป็นตัวแทนของสองลัทธิอุดมการณ์ที่ครอบงำโลกอยู่ในระยะนั้นคื อคอมมิวนิสต์และประชาธิปไตย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Interest

Power Approach