Switzerland Tackle

           สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีนโยบายเป็นกลางในทุกๆ ด้านั้น กลายเป็นฐานที่มั กายเป็นเกราะป้งกัน สำหรับบรรดา ไทุรชน" ใวงการกีฒาระดัโลก ในอีกด้านหนึงอย่างคาดไม่ถึง
           เพราะสิวตเชอร์แลน เป็ฯสูนย์กลางที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสหพันธ์กีฬโลก องค์กรกีฬาระดับโลก จำนวนมาก ทำให้กฎหมายสวิส กลายเป็น "กฎหมาย" สำหรับสหพันธ์กีฬาโลก และองค์กรกีฬาระดับโลกดังกล่าว จึงทำให้ต้องทบทวนตัวเอง เพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมายต่างๆ ของตนเองให้มีความทนสมัย และคล่อตัวมากขึ้น สำหรับการร่วมมือในการป้องกัน ปาบปรามการทุจริตและปรพฤ๖ิมิชอบในวงการกีฬาระดับโลก
           ท่ามกลางข่าวคราวอื้อฉาวของวงการกีฬโลก เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ การฉ้อฉลและฉ้อโกง การติดสินบน การสมยมอในกาแข่งขันฯ โดยเฉพาะกรณีความไม่ชอบมาพากลอง สหพันธ์กีฬาโลก หรือองค์กรกีฬาระดับโลก ที่ยังไมีมีกำหมายสากลใดๆ สามารถเข้าไปจัดการขั้นเด็ดขาดได้อย่างเป้นรูปธรรม เพราะมีเงื่องำของธรรมนูญ ข้อบังคับ หรือกติกาแห่งองค์กรนั้นไ เป็นเหราะป้องกัน รวมทั้งข้ออ้างอันศักดิ์สิทธิที่ว่า "กีฬา..ต้องเป็นอิสระจากการเมือง" หรือ "การเมือง..ต้องไปม่แทรกแซงกีฬา" ตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา
       
จากเงื่อนไขดังกล่าว จึงถูกกพดันจากหนวงงานภาครัฐระดับชาติและระดับนานาชาติมากขึ้จตามลำดบ เพื่อให้มีการใช้ กฎหมายสากล เข้าไปดำเนินการให้เกิดความกระจ่าง และอไนวยความยุติธรรม ให้กับทุกฝ่ายที่เีก่ยวข้องไดอย่างเป็นรูปธรรม แท้จริงมากขึ้น กฎหมายที่ว่าคื อกำฆมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายพิเศษเฉพาะตลอดจนสนธิสัญญา หือขอ้อตกลงร่วม อนมีสถานเสมือกนึ่งเป็น "กฎหมาย" ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติอย่างเป็นทางการ นอกจานี้ รัฐสภายุโรป (อีพี) ของ อียู ที่เคลื่อนไหวอย่่างจริงจัง ในการขอร้องแกมบังคับ ถึงขึ้นลงมติให้ชาติสมาชิกทุกประเทศ ออกกฎหมายเพื่อป้องกันและปาบปราม การประพฤติมิชอบในวงการกีฬาทุกรุปแบบ ทุกแขนง และทุกชชนิด
           รัฐบาลกลาง "สวิตเซอร์แลนด์" มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ขข้อบังคัย และวิธีการปฏิบัติของภาครัฐ เพ่อให้ใช้กฎหมายสากล เข้าไปจัดการกับการประพฤติมิชอบด้านกีฬาต่างๆ เป็นการใช้กฏหมายทุกฉบับ ทุกชนิด ของสวิตซ์ ที่มีเขตอำนาจอย่างชอบธรรม เพื่อให้องค์กรกีฬาทุกแห่ง ซึ่งมีถ่ินฐานและสนักงานอยู่ใน สวิตเซอร์แลนด์ ต้องยอมรับและปฏิบัติตามโดยไม่มข้อยกเว้น ไม่มีสิทธิ์พิเศษใดๆ อีกต่อไป
           ที่ผ่านมา สวิตเชอร์แลนด์ เป็นดินแดนในฝันขององค์กรกีฬาระดับโลก เพราะเป็นถ่ินฐานที่อยู่ที่มีสิทธิทางกฎหมาย สิทธิทางการเงิน การคลัง และสิทะิทางภาษี เือ้ประโยชน์ให้เป็นกรณีพิเศษ อย่างเป็ฯรูปธรรมยิ่งนัก โดยเฉพาะสิทธิทางกฎหมายนั้น องค์กรกีฬาทุกแห่งสามารถใช้ข้อบังคัยของตัวเองเป็นหลักในการแก้ปัญหา หรือความขัดแย้งต่างๆ ได้เอง โดยไม่ต้องใช้กฎหมาของสวิสซืเข้าไปดำเนินการแต่อย่างใด
            นอกจากนี้ แต่ละเขตปกครองของ สวิตซ์ ยังมีกฎหมายท้องถ่ินของตนเองเป็นการเฉพาะอีกด้วย เอื้อประโยชน์ให้กับองค์กรกีฬาระดับโลก่างๆ เพ่ิมขึ้นอีส่วนนหนึ่ง สวิตซ์ จึงกลายเป็ฯศูนย์กลางกีฬาโลก เพราะกลายเป็นที่ต้งสำนักงานใหญ่ขององค์กรกีฬขั้นนำระดับโลกมากมายหลายสิบแห่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว
         
ด้วยสิทะิพิเศษดังกล่าวเมื่องค์กรกีฬาหรือสหพันะ์กีฬาที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ เกิดปัญหาคอรัปชั้นระดับดลก ขึ้นมา กฎหมายสวิตซ์ จะไม่สามารถเข้าไปจัดการได้เลย จนกว่าองค์กรหรือสหพันะ์เหล่านั้น จะเป็นฝ่ายนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลสวิตซ์ เท่านั้นเอง
             ความอื้แาวของการทุจริตใ "ฟีฟ่า" และความเลวร้ายของการติดสินบน "ล้มบอล" ที่มีแก๊งค์อาชญากรรระับโลกเกี่ยวข้องและบงการอยู่เบื้องหลังจั้น จึงทำให้สวิตซื ถูกท้าทายทางจริยธรรม คุณธรม และอำนาจตามกฎหมายสกลมากขึ้นทุกที อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน เพราะมไ่มีใครหรืองค์กรใดๆ หรือรัฐบาลชาติใดๆ ที่สามารถทำให้ "ฟีฟ่า" ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณี "ล้มอบไ และกรณีทุจริตอื้อฉาวต่างๆ ออกมาสู่สาธารณชน เพื่อขยายผลไปสู่การกวาดล้างตามกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม แท้จริง จึงเป็นที่มาของ มาตรการ "รุกฆาต" ทางด้านกฎหมายของรัฐบาลกลางแห่ง สวิตเซรอืแลนด์ในที่สุด
            ...http://www.sportclassic.in.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2-9/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

AHA Center

Yonisomanasikāra/10

ModreniZation