Hinduism Sects

gathering_god_08
นารายณ์ทรงสุบรรณ


1 นิกายไวศณพ เป็นนิกายที่นับถือพระวิษณุเจ้าเป็นเทพองค์สูงสุด เชื่อว่าวิษณุสิบปาง หรือ นารายณ์ 10 ปางอวตารลงมาจุติ มีพระลักษมีเป็นมเหสี มีพญาครุฑเป็นพาหนะ นิกายนี้มีอิทธิพลมากในอินเดียภาคและภาคกลาง ของประเทศ นิกายนี้เกิดเมือ พ.ศ. 1300 สถาปนาโดยท่านนาถมุนี
   
imagesCA12UFIA
ศิวะลึงค์  2 นิกายไศวะ เป็นนิกายที่เก่าที่สุด นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูสุด พระศิวะเป็นเทพทำลายและสร้างนาค์ด้วยสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งแทนพระศิวะคือศิวลึงค์และโยนีก็ได้รับการบูชา เช่น องค์พระศิละ นิกายนี้ถือว่าพระศิวะเท่านั้นเป็นเทพสูงสุดแม้แต่พระพรหม พระวิษณุก็เป็นรองเพทะเจ้าพระองค์นี้ นิกายนี้เชื่อว่า วิญญาณเป็นวิถีทางแห่งการหลุดพ้นมากกว่าความเชื่อในลัทธิภักดี นิกายนี้จะนับถือพระศิวะและพระนางอมาหรือกาลีไปพร้อมกัน

gathering_god_06
พระลักษมี
   


 3 นิกายศํกติ เป็นนิกายที่นับถือพระเทวี หรือพระชายาของมหาเทพ เช่น สรัสวดี พระลักษมี พระอุมา เจ้าแม่ทุรคา และเจ้าแม่กาลี ซึ่งเป็นชายาของมหาเทพทั้งหลาย เป็นผู้ทรงกำลังหรือดำนาจของเทพสามีไว้ จึงเรียกว่า ศักติ นิกายนี้เป็นที่เป็นที่นิยมในรัฐเบงกอล และรัฐอัสสัม เป็นตั้น
    gathering_god_10
พระพิฆเนศ
4 นิกายคณพัทยะ นิกายนี้นับถือพระพิฆเณศเป็นเทพเจ้าสูงสุด ถือว่าพระพิฆเนศเป็นศูนย์กลางแห่งเทพเจ้าทั้งหมดในศาสนา เชื่อว่าเมือได้บูชาพระพิฆเนศอย่างเคร่งครัด ก็เท่ากับได้บูชาเทพอื่น ๆ ครบทุกพระองค์
 gayatri
  
  5 นิกายสรภัทธะ เป็นนิกายขนาดเล็ก ในสมัยก่อนบูชาพระอาทิตย์ มีผู้นับถือมากในอดีต  ปัจจุบันมีจำนวนน้อย นิกายนี้พิธีอย่างหนึ่ง คือ กายตรี หรือกายาตรี ถือว่าอำนาจศักดิ์สิทธิ คือการกลับมาของพระอาทิตย์เป็นฤาษีวิศวามิตร

gathering_god_04
พระพรหมณ์
gathering_god_05
ตรีมูรต
   
 6 นิกายสมารธะ เป็นนิกายที่นับถือทุกเทพเจ้าทุกพระองค์ในศาสน ฮินดู ความเชื่อแบบนี้เป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะสามาระบูชาเจ้าได้ตามต้องกการ
gathering_god_07
พระอินทร์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

AHA Center

ModreniZation