Sixth Crusade

    หลังจากเจ็ดปีของสงครามครูเสดครั้งที 5 สมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิทรงมีส่วนบทบาทเกี่ยข้าเป็นอันมาในสงครามครั้งนี้ โดยการส่งกองทัพจากเยอรมนีแต่พระองค์มิได้เข้าร่วมในกายุทธการโดยตรงแม้ว่าจะทรงได้รับหว่านล้มจาก สมเด็จพระสันตะปาปาโฮโนริอุสที่ 3 และต่อมาจาก สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 9 ก็ตาม เพราะต้องการจัดการปัญหาภายในเยอรมนี และ

อิตาลี ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าร่วมในสงคราม220px-Gregory_IX FranciscusII
  ในปี ค.ศ. 1225 พระเจ้าจักรพรรดิฟริดริชทรงอภิเสกสมรสกับโยลันเดอแห่งเยรูซาเลม พระธิดาของ จอน์นแห่งบริแอนน์ กษัตริย์แต่ในนามของราชอาณาจักรเยรูซาเลม จักรพรรดิฟริดรชจึงทรงมีสิทธิในการอ้างสิทะในราชบัลลังก์เยรูซาเลมที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเป็นเหตุผลในการพยายามกู้เยรูซาเลมคืน
   หลังจากเกรกอรีที่ 9 ได้เป็นสันตะปาปา จักรพรรดิ์ฟรีดริชและกองทัพของพระองค์ก็เดินทางโดยเรือไปยังอัคโคแต่โรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้พระองค์จำต้องเดินทางกลับอิตาลี พระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 9 จึงทรงประกาศควำบาต พระจักรพรรดิฟรีดริชที่ทรงบิดพริ้วสัญญาในการเข้าร่วมสงครามครูเสด ซึ่งเป็นเพียงข้ออ้างเพราะจักรพรรดิฟรีดรัชทรงพยายามรวบรวมอำนาจของพระองค์ในอิตาลีโดยการริดรอนอำนาจของสันตะปาปามาเป็นเวลาหลายปีก่อนหน้านั้นแล้ว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

AHA Center

ModreniZation