system

ความหมายของระบบ คือ ระเบียบเกี่ยกับการรวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เจ้าลำดับประสานเป็นอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการ หรือหมายถึงปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมีความสัมพันธ์ ประสานเข้ากัน โดยกำหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
      ระบบ คือ กระบวนการต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่อข่ายเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการเหล่านั้น และเชื่อมต่อกันเพื่อทำงานใดงานหนึ่งให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้

Hybrid Assistive Limb ชุด ช่วยลดความาเสี่ยงจากการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมอันตราย โดยมีระบบสอดส่องแรงกระตุ้นจากระบบไฟฟ้าของร่างกาย โดยคาดเดาการเคลื่อนไหวทำให้ไม่รู้สึกหนัก
      ระบบ คือ กลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์อันเดียวกันและเพื่อให้เข้าใจในความหมายจองคำว่าระบบที่จะต้องทำการวิเคราะห์จึงต้องเข้าใจลักษณะของระบบก่อน

     ระบบเปิด คือระบบที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาำพแวดล้อม มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งพยายามปรับตัวเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในให้อยู่รอดได้  เช่น ระบบธุรกิจทั้งหมด
      ระบบปิด คือระบบที่ไม่ต้องสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การทำลองในห้องปฏิบัติการ

องค์ประกอบขอ้งระบบมี 4 ส่วน คือ
ส่วนนำเข้า Input  คือ ทรัพยากรหรือสิ่งที่จำเป็น เพื่อนำเข้าสู่ระบบแล้วก่อให้เกิดกระบวนการขึ้น
ส่วนกระบวนการหรือ Processing   ส่วนที่ทำหน้าทที่แปรสภาพ หรือประมวลผล โดยอาศัยส่วนนำเข้าของระบบแปรสภาพเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ
 ส่วนผลลัพธ์ Out put คือ ส่วนที่ต้องการจากระบบ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบ
และส่วนป้อนกลับ Feed back  เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของกระบวนการ เพื่อให้การทำงานของระบบบรรจุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยนำเอาส่วนผลลัพธ์ไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากนั้นนำผลที่ได้จากการเปรียบเทียบไปปรับปรุงส่วนนำเข้าหรือกระบวนการ

      ระบบเป็นหน่วยของการศึกษาที่สำคัญ เพราะในตัวมันเองมีความหมายชวนให้ผู้อื่นคิดถึงความเป็นแบบแผน ที่สามารถหยิบยกระบบและองค์ประกอบของระบบมาใ้ช้ในการศึกษา ดังนั้นในการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จึงนิยมนำทฤษฎีระบบมาใช้มากขึ้น โดยเฉพาะในรัฐศาสตร์ การนำทฤษฎีระบบมาใช้ทำให้รัฐศาสตร์มีความเป็นศาสตร์ และเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับ เป็นต้น
   แนวคิดเรื่องระบบ
เดวิด แอสตัน ให้ความสนใจกับเรื่อง"กระบวนการ"ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีิวิตที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งปวง ฉะนั้นจึงพยายามที่จะนำทฤษฎีวิเคราะห์ระบบเข้ามาช่วยอธิบาย ชีวิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองว่าเป็น"ระบบพฤติกรรม"พฤติกรรมในที่นี้เป็นเรื่องของการกระทำที่มุ่งไปทาง "การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สังคมโดยมีผลผูกพันหรือบังคับ"
แนวทางการวิเคราะห์ระบบนั้นมีฐานความเชื่อที่สำคัญ 4 ประการ คือ
-ระบบ ให้ถือว่า ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็น "ระบบพฤติกรรม"อย่างหนึ่ง
- สิ่งแวดล้อม  ถือว่าระบบแยกออกจากสิ่งแวดล้อมได้ในแง่ของการศึกษา แต่ระบบจะเปิดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา
- การตอบสนอง เป็นเรื่องของการควบคุมหรือจัดการของระบบต่อ"สิ่งที่ก่อให้เกิดความตึงเครียด"ต่อระบบ
- การสะท้อนป้อนกลับ "ฟีดแบ็ค"ถือว่าเป็นความสามารถของระบบ ที่จะรักษาตนเองให้ดำรงอยู่ได้ในสภาวะที่มีความตึงเครียด ทั้งนี้โดยอาศัยข้อมูลและอิทธิพลใดๆ ก็ตามที่จะกลับไปสู้ผู้กระทำการเรียกร้องต่อระบบ รวมทั้งกลับไปสู้ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจของระบบ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

ModreniZation

AHA Center